PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała w sprawie Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r.

 

Uchwała Nr V/27/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013

Na podstawie art. 19 pkt 1  i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 12 pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013 , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

  

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/27/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

 

w sprawie uchwalenia Program Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013 

Zapis  art. 19 pkt 1  i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) stanowi, że do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja programów pomocy społecznej skierowanych do grup szczególnego ryzyka, w tym w zakresie wsparcia dziecka i rodziny. Przedmiotowy program, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określa w szczególności cele, zadania i działania w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie średzkim. Program realizowany  będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w ramach projektu systemowego  pn. ,,Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2011-rok-iv-kadencja.html?pid=3085


 

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)