Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Średzkiego oraz, ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
⦁ orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
⦁ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
⦁ orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawane wyłącznie osobom, które posiadają już orzeczenie organu rentowego - ZUS, KIZ;
⦁ legitymacje osoby niepełnosprawnej;
⦁ karty parkingowe.
 

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoby chcące otrzymać orzeczenie zobowiązane są złożyć:

⦁ wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
⦁ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
⦁ poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu.

Niezbędne druki tj. wniosek oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.
Wnioski o wydanie orzeczenia można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu.

DRUKI DO POBRANIA:

Osoby do 16 roku życia:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie

 

Osoby powyżej 16 roku życia:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie

Osoby niepełnosprawne, posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania i osoby posiadające orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, które zmieniły miejsce zamieszkania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.

DRUK dDO POBRANIA:

Oświadczenie o miejscu pobytu

 
WAŻNE:

Z uwagi na epidemię COVID-19 posiedzenia składów orzekających odbywają się do odwołania bez udziału osoby orzekanej, w związku z tym wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia poniższej informacji
 
DRUKI DO POBRANIA:
 
Informacja socjalno – społeczna dla dzieci
(należy dołączyć do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności)
 
Informacja zawodowo-socjalna dla dorosłych
(należy dołączyć do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
 
Wnioski o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności można składać nie wcześniej niż 30 dni przed  ukończeniem terminu ważności poprzedniego orzeczenia.
 
Od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do organu II instancji tj. Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

 

KARTA PARKINGOWA

Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe wydawane są przez przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 
Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej wydawana jest wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 
W przypadku orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014r. o kartę parkingową może ubiegać się:
 
1. osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u której stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (9 punkt wskazań orzeczenia). W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie nr 9 tj. do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia - dotyczy orzeczeń wydanych po 1 kwietnia 2020 r.) lub 10-N (choroba neurologiczna);
 
2. osoba niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 
W przypadku orzeczeń wydanych do 30 czerwca 2014r. karta parkingowa może zostać wydana osobie niepełnosprawnej posiadającej ważne, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności według symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N wraz z przyznanym w 9 punkcie wskazań orzeczenia uprawnieniem do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2014r. Warunki te muszą być spełnione łącznie.
 
Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, składany osobiście przez wnioskodawcę, z wyjątkiem:
 
1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
 
Wniosek podpisywany jest w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona odnotowuje fakt braku możliwości złożenia podpisu na wniosku.
 
Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się w dowolnie wybranym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 

Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej dołącza się:

1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł). Opłatę należy uiścić na konto:
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,
Nr konta: 16 1020 4160 0000 2802 0007 2009
 
Ważne: składając wniosek należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty oraz oryginał prawomocnego orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej. 
Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania lub zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania.
Karta parkingowa wystawiana jest na okres ważności orzeczenia, niemniej jednak okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat.
Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.
 

Karta parkingowa dla placówki

Placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej. Karta parkingowa dla placówki wydawana jest na okres 3 lat.
 
Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania, dołączając do wniosku:
 
1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł) Opłatę należy uiścić na:
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,
Nr konta: 16 1020 4160 0000 2802 0007 2009
 
2. oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
3. oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
4. do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.
 
Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście.
 
DRUK DO POBRANIA:
 
 

 LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Od 1 sierpnia 2017r. legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są na nowych zasadach. Podstawą wydania legitymacji jest wyłącznie ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania lub zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania.

 

Nowe legitymacje wystawiane są na okres ważności orzeczenia, niemniej jednak okres ten nie może być dłuższy niż:

• 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność)

• 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

 

Od 1 września 2017 r. zmianie uległ także wzór legitymacji. Obecnie dane dotyczące stopnia i symbolu przyczyny  niepełnosprawności wpisywane są wyłącznie za pomocą kodu QR na wniosek osoby zainteresowanej. Legitymacje posiadają także oznaczenie w alfabecie Braille’a, jak również napisy w języku angielskim i francuskim umożliwiające rozpoznawalność poza granicami kraju

Ważne: w przypadku posiadania więcej niż jednego orzeczenia, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wystawiana jest wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie zachodzi konieczność wymiany legitymacji na nowe

 

Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

 

Opłata w wysokości 15 zł pobierana jest wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji nowego wzoru.

 

Opłatę za duplikat legitymacji wnosi się na konto:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,

Nr konta: 16 1020 4160 0000 2802 0007 2009

 

Wniosek o wydanie legitymacji można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Miejskiego Zespołu. Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć jedną aktualną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

DRUK DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności

 

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważność orzeczenia następuje z mocy prawa.

 

W przypadku orzeczeń, których ważność upływała od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., warunkiem przedłużenia ważności, było złożenie w tym terminie (tj. od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) ponownego wniosku o wydanie orzeczenia.

 

Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

 

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

  

Zmiany w sposobie składania wniosku o wydanie karty parkingowej w trakcie epidemii

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej  z dnia 10 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1123  wniosek o wydanie karty parkingowej może zostać złożony z wyłączeniem osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności przez operatora pocztowego. jest wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą na adres Miejskiego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu

 

Uwaga!

W aktualnej sytuacji odwołania przez Ministra Zdrowia stanu epidemii a wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.