Szanowni Państwo.

Informujemy, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2022 r. ZOSTAŁY WYCZERPANE.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: 

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • nie pełni funkcji członków kadry na tym turnusie, ani nie jest opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 • posiada ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli
przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób 
we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyżej, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę,
o którą dochód ten został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby
niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie
uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, mowa powyżej.
Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Wysokość dofinansowania wynosi: 

 • 30 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat uczącej się i nie pracującej,
 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.


Druk wniosku wraz z załącznikami można pobrać poniżej lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Środzie Wielkopolskiej ul. Szkolna 2.
 

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - pobierz (Plik PDF, rozmiar 43,7 KB)

klauzula informacyjna – pobierz (196 KB)

Do wniosku należy dołączyć:
1. kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
2. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (załącznik nr 2 do wniosku) - pobierz (Plik PDF rozmiar 264 KB)
3. W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 16 – 24 LAT:
     oświadczenie (załącznik nr 3 do wniosku) - pobierz (Plik PDF, rozmiar 273 KB)

 
PROSIMY O WYPEŁNENIE 2 STRONY WNIOSKU (na odwrocie 1 strony):

1. w punkcie „PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY…” – w przypadku, gdy wniosek podpisuje:
- ustanowiony przedstawiciel niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej (rodzic),
- opiekun prawny ubezwłasnowolnionej osoby niepełnosprawnej,
- pełnomocnik osoby niepełnosprawnej (ustanowiony notarialnie);

2. w punkcie „Informacje uzupełniające do wniosku” – WSZYSCY WNIOSKODAWCY!!!

Podstawa Prawna: 
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573
ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
  (Dz. U. z 2007 roku Nr 230, poz. 1694 ze zm.)