Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej udziela pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonegow związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach tj. w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną po spełnieniu łącznie warunków:
- przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się
z rodziną i
- jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: w związku
z nadaniem mu statusu uchodźcy albo w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,)

Składnanie wniosków w Powiatpwy Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej:

Na złożony wniosek do stratosty cudzoziemiec otrzymuje pomoc za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wniosek cudzoziemiec może składać w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej składają cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Powiatu średzkiego.

Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wymagane dokumenty (kopie) do wniosku – cudzoziemiec o statusie uchodźcy:


- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy;
- dokument podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;
- karta pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

Wymagane dokumenty (kopie) do wniosku – cudzoziemiec z ochroną uzupełniającą:


- decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
- karta pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc
w opracowaniu programu integracji.

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres oraz formy pomocy,
w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny, oraz zobowiązania PCPR i cudzoziemca. Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Zakres pomocy

- świadczenie pieniężne w wysokości od 721 zł do 1450 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:

# utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,

# pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;

- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- pracę socjalną;

- poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;

- udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;

- inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.