Pomoc dla repatriantów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji realizuje zadania udziela repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny, jednorazowo, w drodze decyzji, pomocy ze środków budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości dwukrotności ceny biletu kolejowego drugiej klasy od najbliższej miejscu zamieszkania repatrianta za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta,

- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w kwartale poprzedzającym dzień przyznania pomocy, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta,

-pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią, podlegającą obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko.

Wypłaty wyżej wymienionych form pomocy repatrianci zamieszkujący na terenie powiatu średzkiego powinni zwrócić się z ww. decyzją i oświadczeniem o numerze rachunku bankowego, na który należy przekazać kwotę przyznanej pomocy do Starosty Powiatu Śedzkiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Środzie Wielkopolskiej.

Wniosek repatrianta jest rozpatrywany, w drodze decyzji, Starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania może udzielić repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, oraz jego najbliższej rodzinie pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez niego kosztów. Wniosek należy złożyć w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

Aby ubiegać się o pomoc finansową na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

- wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej,

- oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy przekazać kwotę przyznanej pomocy,

- dowód poniesienia kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby małoletniej − dowód poniesienia kosztów przez osobę, pod której opieką pozostaje (np. faktury VAT z dowodem zapłaty),

- kopię decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje we wniosku są prawdziwe (zawarte we wniosku o przyznanie pomocy),

- dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego, którego dotyczy wniosek (np. akt notarialny),

- inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku.