Informacja dotycząca trwałości projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Nr RPWP.07.02.01-30-0022/15

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne.

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 30.09.2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej wraz z Partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dominowie, Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej, deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji przez okres 24 miesięcy, następujących usług:

1.      w zakresie wspierania pieczy zastępczej przez:

1)
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej:

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
- zajęcia logopedyczne,
- realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określone ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- szkolenie rodzin zastępczych i przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze (w formie grupowej i indywidualnej),
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
- w ramach wsparcia rodziny zastępczej zawodowej z funkcją pogotowia rodzinnego została zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa,
- pogłębiona diagnoza w tym pod kątem Zespołu FAS,
- rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna,

2)            2)  Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej:

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u wychowanków Publicznej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej,

- lokalne spotkania z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

 

2.     w zakresie wspierania rodzin w gminach przez:

1)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej:

- specjalistyczne poradnictwo dla rodziców w formie indywidualnych treningów kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- indywidualne wsparcie psychologiczne,

- mediacje rodzinne,

- poradnictwo prawne,

- asystent rodziny,

- usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 30 dzieci.

2)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą:

Usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci.

3)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

- specjalistyczne poradnictwo indywidualne,

- indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty edukacyjne grupowe (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

- warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

- grupa samopomocy,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci,

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne (logopedyczne).


4)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie:

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne,

- indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty edukacyjne (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

- warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci.


5)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie:

- warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie,

- warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie z zakresu profilaktyki zdrowia dzieci,

- warsztaty edukacyjne, w tym treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,
- indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

Przyznanie usługi następuje po zdiagnozowaniu potrzeby udzielenia pomocy społecznej przez pracownika socjalnego instytucji świadczącej usługi.
22 grudnia 2020 r. Powiat Średzki podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu grantowego door-to-door pn. „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim” w ramach konkursu grantowego pn.: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Jednostką realizującą ww. projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

Ze środków otrzymanych w ramach projektu Powiat m.in. zakupi 2 samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku oraz świadczone będą usługi transportowe door-to-door. Ponadto obiekt przy ul. Mała Klasztorna 3 zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu na terenie powiatu średzkiego będzie funkcjonował bezpłatny transport indywidualny dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego miejsca w dotarciu do miejsca docelowego. Wsparcie w zakresie mobilności otrzymają mieszkańcy powiatu średzkiego, którzy ukończyli 18 rok życia mający trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (m.in. poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące, starsze i inne).

W Projekcie przewidziano również poprawę dostępności jednego wielorodzinnego budynku przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej poprzez m.in. instalację urządzeń ułatwiających wejście – domofonów, siłownika wspomagającego otwieranie drzwi oraz dostosowanie dziedzińca do potrzeb osób mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.

Łączna wysokość wydatków projektu wynosi 1 249 363,15 zł, z tego wkład Funduszy Europejskich 1 052 963,26 zł.

Udzielenie tego rodzaju wsparcia jest niezbędne z uwagi na wykluczenie komunikacyjne tych osób oraz potrzebę aktywizacji społecznej i zawodowej. Zapewnienie usług indywidualnego transportu dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu ułatwi dostęp m.in. do edukacji, kultury, sportu. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOOR TO DOORdo pobrania

KARTA ZGŁOSZENIOWA USŁUGI WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - do pobrania

Zgłoszenia: tel.  61 287 06 40, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koncepcja świadczenia usług door to door
do pobrania
 


 

„Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego"

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 9.1 "Inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną", Poddziałanie 9.1.2 "Infrastruktura społeczna".
Beneficjent projektu: Powiat Średzki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 
logotypy Funduszy Europejskich, flaga Polski, Herb Województwa Wielkopolskiego oraz flaga Unii Europejskiej
 
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego w powiecie średzkim. Usługi prowadzone będą w 7 mieszkaniach nowo utworzonych w ramach projektu komplementarnego Nr RPWP.09.01.02-30-0019/17 „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego."

Powstanie 21 miejsc świadczenia usług, w tym:

  • 15 miejsc w pięciu mieszkaniach chronionych - usługi świadczone będą zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej w formie mieszkania treningowego czasowego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami. Usługi obejmować będą usługi bytowe oraz rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
  • 6 miejsc świadczenia usług dla osób niesamodzielnych, prowadzonych w dwóch mieszkaniach wspomaganych wspieranych stałego lub okresowego pobytu (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Projekt będzie realizowano w okresie od 2.07.2018 r. do 31.12.2020 r.
  • Z usług skorzystają 42 osoby, w tym 36 osób z niepełnosprawnościami oraz 6 osób niesamodzielnych.
  • W ramach usług zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny stanowiący wyposażenie mieszkania dla osób z niepełnosprawnością ruchową - poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego. Wsparciem objęci zostaną również opiekunowie faktyczni uczestników projektu w formie warsztatów zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Przeszkolone zostaną również osoby na asystentów osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób starszych, co wpłynie na zwiększenie dostępności do tej formy usług.
Projekt ma na celu świadczenie usług w lokalnej społeczności w postaci mieszkań chronionych oraz wspomaganych. Projekt odpowiada na problem jakim jest brak mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób z grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem w powiecie średzkim.

Całkowita wartość projektu - 2 352 941,16 zł, w tym:
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej 85% - 1 999 999,98 zł
  • Wkład własny 15% - 352 941,18 zł.
 

"Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim"

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 7.2 "Usługi społeczne i zdrowotne", Poddziałanie 7.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19".

Beneficjent projektu: Powiat Średzki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


logotyp Funduszy Europejskich, flaga Polski, herb Województwa Wielkopolskiego, flaga Unii Europejskiej


Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego w powiecie średzkim dla 72 uczestników projektu (45 kobiet i 27 mężczyzn).

Usługi prowadzone będą w 7 mieszkaniach nowo utworzonych w ramach projektu komplementarnego nr RPWP.09.01.02-30-0019/17 "Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul.Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego".
Powstanie 21 miejsc świadczenia usług, w tym 15 miejsc w pięciu mieszkaniach chronionych - usługi świadczone będą zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej w formie mieszkania treningowego czasowego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami. Usługi obejmować będą usługi bytowe oraz rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. Powstanie również 6 miejsc świadczenia usług dla osób niesamodzielnych prowadzonych w dwóch mieszkaniach wspomaganych, wspieranych, stałego lub okresowego pobytu (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych).

Projekt będzie realizowany w okresie od 02.11.2018 r. do 29.06.2022 r.
Z usług skorzystają 72 osoby - 66 osób z niepełnosprawnościami, w tym 6 kobiet niesamodzielnych oraz 6 kobiet niesamodzielnych starszych. Zakres usług uzgodniony będzie z uczestnikami projektu i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.
W ramach projektu zostanie także zakupiony sprzęt specjalistyczny stanowiący wyposażenie mieszkania dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego.
Wsparciem objęci zostaną również opiekunowie faktyczni uczestników projektu w formie warsztatów zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi . Przeszkolone zostaną również osoby na asystentów osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób starszych, co wpłynie na zwiększenie dostępności do tej formy usług.
Całkowita wartość projektu: 1 879 860,00 PLN
Dofinansowanie UE: 1 785 867,00 PLN