Szanowni Państwo.

Informujemy, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2022 r. ZOSTAŁY WYCZERPANE.

Z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” pragniemy  złożyć Wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia.

Wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Życzę Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tej, jakże ważnej misji, jednocześnie dziękuję za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im szczęśliwego i  bezpiecznego ciepła rodzinnego.

 Z Okazji Dnia Dziecka wszystkim  Dzieciom życzę, abyście pozostały dziećmi jak najdłużej, aby w Waszych sercach zawsze gościła miłość, a na Waszych buziach był zawsze uśmiech.

 

Dyrektor z pracownikami PCPR

 

thumbnw 7dc8c0a7f7036ee8a2ebf8e44c66feff

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Środzie Wielkopolskiej ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Szanowni Państwo,
informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
CELE PROGRAMU: Głównym celem programu jest wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn."Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku. Program finansowany jest ze środków PFRON. Realizatorem programu w powiecie średzkim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

Cel główny programu

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Szanowni Państwo,
informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.


CELE PROGRAMU: Głównym celem programu jest wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez

Uprzejmie informujemy, że nasza witryna internetowa jest aktualnie modernizowana, w celu spełnienia wymogów 

WCAG 2.1

Archiwalna wersja strony znajduje się pod adresem:

www.srodawlkps.epcpr.pl

Zapraszamy również do naszego Biuletynu Informacji Publicznej:

www.bip.srodawlkp.epcpr.pl

W związku ze zmienionymi zasadami składania wniosków o świadczenie 300+ (wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie) osoby potrzebujące wsparcia będą mogły skorzystać z pomocy pracowników ZUS.

Dyżur pracownika ZUS odbędzie się 13.08.2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2 w godzinach od 10.00-13.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Do udziału zapraszamy osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

CELE PROGRAMU:

Od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie karty parkingowej .                            

(wniosek obowiązuje do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2)

Nowy wzór: do pobrania