PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała w sprawie Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy na lata 2011-2015

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r.

Uchwała Nr V/28/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zmianami) oraz art. 12 pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/28/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015. 

Zapis  art. 6 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zmianami ) stanowi, że do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja  powiatowego programu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przedmiotowy program, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określa  w szczególności cele, zadania i działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie średzkim.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2011-rok-iv-kadencja.html?pid=3086

 

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)