PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr XXXV/ 199 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.

Uchwała Nr XXXV/ 199 /2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.

 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się zadania, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2013, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/ 199 /2013

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.

 

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki przekazane samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymienia również zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które mogą być finansowane z przyznanych środków Funduszu. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powiatowi średzkiemu na rok 2013 przyznał środki w wysokości 1057 799,00 zł. Załącznik do uchwały określa zadania, które planuje się zrealizować w roku 2013 na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu średzkiego. Przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest w pełni uzasadnione.

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXXV/ 199 /2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 marca 2013 r.

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.

 

I. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

Lp.

Nazwa zadania

Środki na realizację zadania

1.

Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

20 000,00zł

 

                                                                     Ogółem:

20 000,00zł

 

II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Lp.

Nazwa zadania

Środki na realizację zadania

  1.

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej

798 336,00 zł

  2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

60 000,00 zł

  3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze

69 463,00 zł

  4.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 30 000,00 zł

  5.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                              w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

50 000,00 zł

 

6.

Zadania zlecane zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

30 000,00 zł

 

                                                          Ogółem:

1 037 799,00 zł

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)