PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała zmieniajaca uchwałę Nr IX/ 56/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2011 roku
   Uchwała Nr IX/ 56/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
Na podstawie art. 35a ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z § 4 ust.1, pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020 we ,,Wprowadzeniu " po punkcie C dodaje się punkt ,,D. Program Działań Powiatu Średzkiego w Zakresie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015"
3) w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020 po części C, dodaje się część ,,D. Program Działań Powiatu Średzkiego w Zakresie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


http://srodawlkp.epcpr.pl/files/Uchwa%C5%82a%20zmieniaj%C4%85ca.pdf


Uchwała Nr XXV/149/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania  oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych  na lata 2009-2020.

 

 

 

 

 


Na podstawie art. 35a ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz.92) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1592 ze zm.)  Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

 

 

§1. Uchwala się Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.                                                     

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

Załącznik do uchwały:

 
  •  
    Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020 - do pobrania (plik doc)

                                               

 


 

Uzasadnienie
do  Uchwały Nr XXV/149/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.

 

Artykuł 35a ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz.92) stanowi, że do zadań powiatu należy  opracowywanie i realizacja , zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych ,powiatowych programów działań  na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania  oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych .

 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020  jest  zgodny z celami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych .

 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały .


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)