PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
Wsparcie dla osób po stracie kogoś bliskiego
czwartek, 07 kwietnia 2016 08:13

Fundacja Nagle Sami jest organizacją pozarządową, która powstała w 2011 roku. Jej misją jest wspieranie osób, które starciły kogoś bliskiego, przywracanie nadziejii i towarzyszenie w przechodzeniu przez proces żałoby.


Fundacja Nagle Sami oferuje:
 • konsultacje psychologiczne
 • terapię krótkoterminową - 12 spotkań
 • grupy wsparcia dla dorosłych
 • grupy wsparcia dla dzieci
 • zajęcia relaksacyjne
 • konsultacje prawne i pomoc w załatwianiu formalności związanych z ZUS-em
 • pomoc w problemach ubezpieczeniowych
 • jedyny taki w Polsce - BEZPŁATNY Telefon Wsparcia dla osób w żałobie - 800 108 108 - działąjący do poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 - 20.00

Więcej informacji: czytaj
 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
piątek, 01 kwietnia 2016 14:44

2 kwietnia po raz ósmy obchodzony będzie Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Logo Biura całe w kolorze niebieskim

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 r.

Symbolem autyzmu jest kolor niebieski, dlatego tego dnia budynki na całym świecie podświetlane są na niebiesko.

W kwietniu organizacje zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi autyzmu organizują setki wydarzeń związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o nim. Jak wynika z najnowszych badań CBOS akcje edukacyjne są bardzo potrzebne, ponieważ w świadomości społecznej dominuje wiele mitów dotyczących osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Na świecie żyje około 7 milionów osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W marcu 2015 r. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie dotyczące społecznego obrazu autyzmu. 85% ankietowanych zadeklarowało, że słyszało o autyzmie, a 62% zetknęło się z osobą z autyzmem.

Z przeprowadzonego badania wynika, że osoby z autyzmem są postrzegane w opinii publicznej jako mające:

 • trudność w nawiązywaniu kontaktu z drugą osobą (53%),
 • problemy z koncentracją (50%),
 • trudności z rozpoznawaniem emocji (39%),
 • wycofane, unikające kontaktu z ludźmi (37%),
 • przejawiające nietypowe zachowania (34%),
 • niepełnosprawne intelektualnie (34%),
 • agresywne (30%),
 • wybitne zdolności (18%).

Ponadto badanie ujawniło nieprawdziwe mity dotyczące autyzmu:

 • 1/5 respondentów uważała, że na autyzm chorują tylko dzieci,
 • 1/3 twierdziła, że autyzm można rozpoznać na pierwszy rzut oka,
 • 12% twierdziła, że autyzm jest uleczalny.*

* Dane na podstawie: Raport. Dziecko z autyzmem. Dostęp do diagnozy, terapii i edukacji w Polsce, oprac. Paulina Szymańska, Fundacja JiM. Autyzm Help, 2016

źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych

 
Wniosek o dodatek wychowawczy
czwartek, 31 marca 2016 09:18
Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego 500+ - do pobrania (Plik DOC Rozmiar 64KB)

Wnioski można składać od 1 kwietnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szkolnej 2.

 
Wesołych Świąt !!!
środa, 23 marca 2016 13:42


Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni
oraz będą doskonałą okazją do spędzenia
wspaniałych chwil w gronie najbliższych.
                                                                                                                                            
życzą:
      Bernadeta Staszak
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Środzie Wielkopolskiej
  wraz z kadrą
 
 
Uwaga Studenci - Moduł II
wtorek, 15 marca 2016 16:28

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej informuje, że wnioski w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), dotyczące roku akademickiego 2015/2016 będą przyjmowane w terminie:


 16 marca 2016 r. - dnia 30 marca 2016 r.

 

 

 

Więcej…
 
Aktywny samorząd w 2016 roku
wtorek, 15 marca 2016 16:08
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej rozpoczyna realizację w 2016 roku pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania w powiecie średzkim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. 

Więcej…
 
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III
poniedziałek, 14 marca 2016 14:00
Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Program obejmuje obszary:

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

Obszar D – likwidacja barier transportowych,

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Warunki uczestnictwa w programie, procedury oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce "PROGRAMY PFRON".

Wnioski będą przyjmowane do 18 kwietnia 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

 
500+ dla rodzin zastępczych
poniedziałek, 14 marca 2016 13:35

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.

Źródło:
Biuro Promocji i Mediów
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 
Ankieta
poniedziałek, 14 marca 2016 13:00

Szanowni Państwo!

                 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prosi o wypełnienie poniższej ankiety.
Ankieta ta jest ona skierowana do mieszkańców powiatu średzkiego i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jego obszarze. Jej wyniki posłużą do aktualizacji   Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  oraz opracowania lokalnych programów, w tym
Programu w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie i programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2026.

Wypełnioną ankietę należy złożyć do dnia 23 marca 2016r. do godz. 14.00  w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej ul. Szkolna 2 lub przekazać pocztą e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ankieta - do pobrania 141 KB (doc)

 
Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
piątek, 11 marca 2016 14:43
Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i dzieci

18 marzec 2016 r.
w godzinach do 16.00 do 18.00

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szkolnej 2.
 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
środa, 02 marca 2016 00:00

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


Od 1 stycznia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255), na terenie Powiatu Średzkiego, uruchomione zostały dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 61 285 29 51 (dostępny w godzinach otwarcia punktu), który czynny jest:
 • w poniedziałki i wtorki od godz. 8.00 do 12.00
 • w środy, czwartki i piątki czynny od godz. 14.00 do 18.00. 
Porady prawne w tym Punkcie udzielane są przez adwokatów i radców prawnych.
Zmiana miejsca funkcjonowania Punktu

2. Drugi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w następujących lokalach oraz terminach:
 • w Dominowie przy ul. Centralnej 8 (OPS - Klub Aktywności Społecznej) w środy - od godz.12.00 do 16.00,
 • w Krzykosach przy ul. Głównej 37 pok. nr 18 (Urząd Gminy) w czwartki - od godz. 11.00 do 15.00,
 • w Nowym Mieście przy ul. Poznańskiej 14 pok. nr 8 (Urząd Gminy) w poniedziałki i wtorki od 9.00 do 13.00
 • w Zaniemyślu przy ul. Średzkiej 9 pok. nr 211 (Urząd Gminy) w piątki - od godz. 11.00 do 15.00.
Drugi Punkt prowadzony jest przez Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie. W tym Punkcie, porady prawne udzielane są przez radców prawnych.
 
Celem zorganizowania nieodpłatnej pomocy prawnej jest zapewnienie jej osobom, które nie mają możliwości skorzystania z porad komercyjnych. Zatem nie wszyscy mieszkańcy mogą skorzystać z tej formy pomocy. Zgodnie z uregulowaniem ustawowym, darmowa pomoc prawna udzielana jest osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub ukończyły 65 lat, którym w okresie roku poprzedzającego o zwrócenie się o pomoc prawną zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (nie dotyczy „Karty Wielgachnej Famuły"), kombatantom i weteranom oraz zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej  uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz na sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ , a także w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej pod numerem telefonu: 61 286 62 26, 61 286 62 27.
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 12


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)