PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
500+ dla rodzin zastępczych
poniedziałek, 14 marca 2016 13:35

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.

Źródło:
Biuro Promocji i Mediów
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 
Ankieta
poniedziałek, 14 marca 2016 13:00

Szanowni Państwo!

                 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prosi o wypełnienie poniższej ankiety.
Ankieta ta jest ona skierowana do mieszkańców powiatu średzkiego i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jego obszarze. Jej wyniki posłużą do aktualizacji   Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  oraz opracowania lokalnych programów, w tym
Programu w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie i programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2026.

Wypełnioną ankietę należy złożyć do dnia 23 marca 2016r. do godz. 14.00  w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej ul. Szkolna 2 lub przekazać pocztą e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ankieta - do pobrania 141 KB (doc)

 
Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
piątek, 11 marca 2016 14:43
Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i dzieci

18 marzec 2016 r.
w godzinach do 16.00 do 18.00

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szkolnej 2.
 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
środa, 02 marca 2016 00:00

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej


Od 1 stycznia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255), na terenie Powiatu Średzkiego, uruchomione zostały dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 61 285 29 51 (dostępny w godzinach otwarcia punktu), który czynny jest:
  • w poniedziałki i wtorki od godz. 8.00 do 12.00
  • w środy, czwartki i piątki czynny od godz. 14.00 do 18.00. 
Porady prawne w tym Punkcie udzielane są przez adwokatów i radców prawnych.
Zmiana miejsca funkcjonowania Punktu

2. Drugi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w następujących lokalach oraz terminach:
  • w Dominowie przy ul. Centralnej 8 (OPS - Klub Aktywności Społecznej) w środy - od godz.12.00 do 16.00,
  • w Krzykosach przy ul. Głównej 37 pok. nr 18 (Urząd Gminy) w czwartki - od godz. 11.00 do 15.00,
  • w Nowym Mieście przy ul. Poznańskiej 14 pok. nr 8 (Urząd Gminy) w poniedziałki i wtorki od 9.00 do 13.00
  • w Zaniemyślu przy ul. Średzkiej 9 pok. nr 211 (Urząd Gminy) w piątki - od godz. 11.00 do 15.00.
Drugi Punkt prowadzony jest przez Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie. W tym Punkcie, porady prawne udzielane są przez radców prawnych.
 
Celem zorganizowania nieodpłatnej pomocy prawnej jest zapewnienie jej osobom, które nie mają możliwości skorzystania z porad komercyjnych. Zatem nie wszyscy mieszkańcy mogą skorzystać z tej formy pomocy. Zgodnie z uregulowaniem ustawowym, darmowa pomoc prawna udzielana jest osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub ukończyły 65 lat, którym w okresie roku poprzedzającego o zwrócenie się o pomoc prawną zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (nie dotyczy „Karty Wielgachnej Famuły"), kombatantom i weteranom oraz zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej  uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz na sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ , a także w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej pod numerem telefonu: 61 286 62 26, 61 286 62 27.
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
piątek, 19 lutego 2016 10:05
W dniach od 22.02. - 26.02.2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
osoby pokrzywdzone mogą uzyskać pomoc w zakresie: poradnictwa rodzinnego i pomocy psychologicznej
w godzinach urzędowania tj.:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szkolna 2
63 - 000 Środa Wielkopolska

 tel. 61 287 06 40

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00

ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw/news,7966,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html 
 
Punkt informacyjny Urzędu Skarbowego dla osób niepełnosprawnych
czwartek, 18 lutego 2016 00:00
W ramach podjętych wspólnie działań i współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej a Urzędem Skarbowym w Środzie Wielkopolskiej, osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać niezbędne informacje w zakresie dokonywania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.
Okresowy punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych będzie działać w dniach:

14 marca 2016 r. i 18 kwietnia 2016 r.

w godzinach od 10.00 do 13.00

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Szkolnej 2
w Środzie Wielkoopolskiej.
 
Wyniki otwartego naboru na Partnera
czwartek, 28 stycznia 2016 14:42
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej informuje o wyniku naboru na Partnera - czytaj
 
Otwarty nabór na Partnera
poniedziałek, 04 stycznia 2016 09:00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020  (Dz.U. z 2014 roku poz. 1146)

ogłasza

otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do przystąpienia  i wspólnej  realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…
 
Nauka poprzez zabawę
środa, 30 grudnia 2015 14:50
W dniu 28 grudnia br. odbyło się szkolenie pt. "Nauka poprzez zabawę", którego adresatami  były rodziny zastępcze. Głównym tematem szkolenia było pokazanie dzieciom i rodzicom, jak można w ciekawy sposób, poprzez zabawę, przekazywać treści dydaktyczne. Dzieci miały okazję zapoznać się z  przedmiotami ścisłymi takimi jak chemia czy fizyka. Za pomocą prostych doświadczeń  poznaliśmy zasady elektrostatyczności. Udało nam się "powiesić" balony na ścianach oraz wcielić się w rolę współczesnego Kopciuszka, oddzielając sól od pieprzy przy pomocy zwykłej plastikowej łyżki. Dzieci miały również okację przeprowadzać proste doświadczenia chemiczne tworząc wulkany.
Spotkanie było również okazją do wspólnej zabawy dzieci oraz do złożenia sobie Życzeń Noworocznych.

Galeria zdjęć

 
Wesołych Świąt
środa, 23 grudnia 2015 13:08

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
rodzinnego ciepła i wewnętrznego spokoju
oraz zdrowia, pomyślności i wytrwałości w Nowym Roku

Życzą:
Bernadeta Staszak
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
wraz z pracownikami

 
Wesołych Świąt
wtorek, 22 grudnia 2015 19:56
 __YCZENIA_2015.jpg
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 11


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)