PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
List do Rodziców Zastępczych
piątek, 31 maja 2019 16:54
 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
środa, 29 maja 2019 13:01

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Z tej okazji składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności  i satysfakcji z pełnionej funkcji Rodzica Zastępczego.

Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tej, jakże ważnej misji.

Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im szczęśliwego  i bezpiecznego Domu.

 

Z wyrazami szacunku i uznania            

Dyrektor i pracownicy  Powiatowego Centrum Pomoccy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej                           

 

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej serdecznie zapraszają Rodziny Zastępcze z terenu powiatu średzkiego na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r., o godzinie 16.00 na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Odrodzenie” ul. Wrzesińska.  W programie liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych!

 
Radosnych Świąt
piątek, 19 kwietnia 2019 14:07
 
Rozstrzygnięcie pocedury rozeznania rynku
piątek, 15 marca 2019 15:01
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia w Poznaniu
ul. Żmigrodzka 41/49
61-171 Poznań
 
Zaproszenie do składania ofert
wtorek, 05 marca 2019 14:57
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę szkoleniową wykonaną dla uczestników projektu w ramach projektu „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” nr RPWP.07.02.02-30-0052/17, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe realizowanego przez Powiat Średzki/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
czytaj

 
"Pożar w Brodowie"
piątek, 15 lutego 2019 14:39
Uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione konto do wpłat środków dla poszkodowanych w pożarze.

Dane do wpłaty:

Stowarzyszenie ERIPIO działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej


Numer konta: 83 9085 0002 0000 0003 5770 0003 z dopisiem: "Pożar w Brodowie"
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2019 r.
piątek, 15 lutego 2019 14:21
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 2019 R.
W dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku Ministwerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
Do akcji przyłącza się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
 
W  dniach od 18 do 22 lutego 2019 r., w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek od 8.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 - 15.00, będzie można uzyskać porady i pomoc, a w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Lipowej 12,  będzie prowadzone poradnictwo prawne w godzinach od 17.30 do 19.30.
 
Informacja dotycząca trwałości projektu
czwartek, 31 stycznia 2019 11:41

 

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Nr RPWP.07.02.01-30-0022/15

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne.

 

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 30.09.2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej wraz z Partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dominowie, Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej, deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji przez okres 24 miesięcy, następujących usług:

 

 

1.      w zakresie wspierania pieczy zastępczej przez:


1)
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej:

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
- zajęcia logopedyczne,
- realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określone ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- szkolenie rodzin zastępczych i przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze (w formie grupowej i indywidualnej),
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
- w ramach wsparcia rodziny zastępczej zawodowej z funkcją pogotowia rodzinnego została zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa,
- pogłębiona diagnoza w tym pod kątem Zespołu FAS,
- rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna,

2)            2)  Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej:

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u wychowanków Publicznej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej,

- lokalne spotkania z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

 

 

2.     w zakresie wspierania rodzin w gminach przez:

 

 

1)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej:

- specjalistyczne poradnictwo dla rodziców w formie indywidualnych treningów kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- indywidualne wsparcie psychologiczne,

 - mediacje rodzinne,

 - poradnictwo prawne,

 - asystent rodziny,

- usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 30 dzieci.

 

 

2)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą:

Usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci.

 

3)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

- specjalistyczne poradnictwo indywidualne,

- indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty edukacyjne grupowe (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

- warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

- grupa samopomocy,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci,

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne (logopedyczne).


4)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie:

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne,

- indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty edukacyjne (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

- warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci.


5)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie:

- warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie,

- warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie z zakresu profilaktyki zdrowia dzieci,

- warsztaty edukacyjne, w tym treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,
- indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

 

Przyznanie usługi następuje po zdiagnozowaniu potrzeby udzielenia pomocy społecznej przez pracownika socjalnego instytucji świadczącej usługi.


 
20 - lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wielkopolskiej
poniedziałek, 28 stycznia 2019 08:26

List gratulacyjny z okazji 20 - lecia działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Środzie Wielkopolskiej

 

Z okazji jubileuszu składam serdeczne życzenia Zarządowi Stowarzyszenia  Pomocy „SOS” oraz Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej. Gratuluję sukcesów, życząc wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań.

Pracownikom życzę satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej a uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej wielu sukcesów  w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Środa Wielkopolska, dnia 24 stycznia 2019 r.

 
Harmonogram grup wsparcia dla rodzin zastępczych
poniedziałek, 14 stycznia 2019 10:24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej zaprasza do czynnego udziału w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia, które odbywać się będą w siedzibie PCPR ul. Szkolna 2 w następujących terminach:

TERMINY SPOTKAŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH SPOKREWNIONYCH:
18.01.2019 r.    15.15-17.15
22.02.2019 r.    15.15-17.15
29.03.2019 r.    15.15-17.15
26.04.2019 r.    15.15-17.15

TERMINY SPOTKAŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH NIEZAWODOWYCH, ZAWODOWYCH ORAZ PRZESZKOLONYCH KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE:
18.01.2019 r.    17.15-19.15
22.02.2019 r.    17.15-19.15
29.03.2019 r.    17.15-19.15
26.04.2019 r.    17.15-19.15


Dla wychowanków pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej podczas trwania grup wsparcia również zostaną zorganizowane zajęcia prowadzone przez pracowników PCPR.

Grupa wsparcia – forma wsparcia psychologicznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, wymieniają poglądy, informacje oraz mają szansę spotkać inne osoby, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele.

W trakcie trwania grupy wsparcia zorganizowane będą również warsztaty oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami PCPR w celu służenia wsparciem, radą, pomocą, informacją oraz ubogaceniem i wzmacnianiem metod pracy z dziećmi.

Serdecznie zapraszamy


 
ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH WOLONTARIUSZY
piątek, 21 grudnia 2018 09:20
 Zyczenia.JPG
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 13


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)