PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Podstawa prawna:


 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/ tekst jednolity: ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z pózn. zm. )


 

Tryb umieszczenia dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych:


 

  • Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

  • Podstawa skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo, wniosek opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce.

  • Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości wypadków bieżących ponoszonych na jego utrzymanie, rodzice dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka.


 

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przez kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.


 

Powiat prowadzący placówkę opiekuńczo wychowawczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.


 

Usamodzielnienie wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej.


 

Osoba pełnoletnia opuszczająca m.in. palcówkę opiekuńczo – wychowawczą zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienia i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:


 

  • pieniężną na usamodzielnienie,

  • pieniężną na kontynuowanie nauki,

  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

  • w uzyskaniu zatrudnienia,

  • na zagospodarowanie – w formie rzeczowej


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z wychowankiem opracowuje indywidualny program usamodzielnienia, którego realizacja przez osobę usamodzielnianą warunkuje udzielenie w/w form pomocy.

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)