PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeśli średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 - 50% przeciętnego wynagrodzenia, art.2 pkt 4 ustawy (w rozumieniu ustawy – o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), zwanego „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu wynosi:

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeśli taki udział jest wymagany,


- do 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakresie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest  wyższa niż ustalony limit.

 

Do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Plik PDF Rozmiar 508 KB) 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)