PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

a) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeśli średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
 

- 50% przeciętnego wynagrodzenia, art.2 pkt 4 ustawy (w rozumieniu – ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), zwanego „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
 

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przesięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu'


Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeśli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu oraz nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.


Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

  

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - dorośli (Plik PDF Rozmiar 525 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - dzieci (Plik PDF Rozmiar 530 KB)

 

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)