PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 

 O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli: 

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,

 • w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,

 • turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku, który posiada ważne zaświadczenie o wpisie do rejestru wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

 • nie pełni funkcji członków kadry na tym turnusie, ani nie jest opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

 • posiada ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

 

Wysokość dofinansowania wynosi: 

 • 30 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat ucząca się i nie pracująca,

 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności

 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

 W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Druk wniosku wraz z załącznikami można pobrać poniżej lub siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., ul. Szkolna 2
 

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym DOC - pobierz (37 KB)
wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym PDF - pobierz (284 KB)

Do wniosku należy dołączyć:
1. kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
2. oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (załącznik nr  1 do wniosku) DOC - pobierz (44 KB)
    oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (załącznik nr 1 do wniosku) PDF - pobierz (279 KB)
3. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (załącznik nr 2 do wniosku) DOC - pobierz (34 KB)
    wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (załącznik nr 2 do wniosku) PDF - pobierz (270 KB)
4. W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 16 – 24 LAT:
    oświadczenie (załącznik nr 3 do wniosku) DOC - pobierz (33 KB)
    oświadczenie (załącznik nr 3 do wniosku) PDF - pobierz (270 KB)
5. klauzulę informacyjną (załącznik nr 4 do wniosku) PDF - pobierz (370 KB). 

 
Podstawa Prawna: 
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz.. U. z 2018 roku poz. 511 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
  (Dz. U. z 2007 roku Nr 230, poz. 1694 ze zm.)

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)