PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Karta parkingowa

 


 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012 poz. 1137, z póżn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870 )

Kartę parkingową wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie orzeczenia wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz 721, późn. zm.) wydanego przez  powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności osobie zaliczonej do :
- znacznego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
- umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej  znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się  i ustaloną przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne)
- osobie  niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
oraz
placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Kartę parkingową wydaje się na okres ważności posiadanego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.

Do uzyskania karty parkingowej na podstawie orzeczeń wydanych do dnia 30 czerwca 2014 r. uprawnione są osoby posiadające ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i majace przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O, 05-R, 10-N zawierające wskazanie o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

Osoby posiadajace kartę parkingową wydaną na podstawie orzeczenia o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia wydanego  przez inne organy aniżeli  powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, aby uzyskać kartę parkingową winny ubiegać się o wydanie orzeczenia ze wskazaniem o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

Za wydanie karty parkingowej trzeba uiścić opłatę w wysokości 21,00 zł.
Wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna składa osobiście.

Druk wniosku można otrzymać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  Środa Wlkp. ul. Szkolna 2.
 
Wniosek o wydanie katry parkingowej osoby niepełnosprawnej 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)