PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Skierowanie do domu pomocy społecznej

 

Procedura uzyskania skierowania do domu pomocy społecznej

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.


 

Skierowanie do domu pomocy społecznej następuje:

 

 1. na wyłączny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego złożony we właściwym ze względy na miejsce zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej,

 2. do właściwego typu domu – osobę zainteresowaną kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej,

 3. pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

 2. małżonek, zstępni przez wstępnymi,

 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej


   

- przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu posiada pełną odpłatność.


Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
 

 1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu,

 2. małżonek, zstępni przez wstępnymi,

 3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.


Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społeczne. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzje wydaje marszałek województwa.


Podstawa prawna:
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/ tekst jednolity:
( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z pózn. zm. )

 

Informacje dot. uzyskania skierowania do domu pomocy społecznej można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)