PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uzależnienia

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Przewodnicząca: Bernadeta Staszak
 

Komisja powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zmianami)

 

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:
 

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
- powołanie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
- współuczestnictwo i pomoc przy tworzeniu programów terapeutycznych, zwłaszcza programów dla młodzieży,
- dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
- motywowanie i kierowanie do leczenia,
szkolenie personelu podstawowej opieki zdrowotnej i personelu placówek oświatowych i pomocowych,
- kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, obozy itp.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:


zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,
- wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
- kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
- składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
- niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
- przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,
udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,
- kierowanie dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych do Świetlicy Socjoterapeutycznej,
kierowanie osób po przemocy do specjalistów, informowanie o możliwości uzyskania schronienia w mieszkaniu kryzysowym,
- współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
- pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
- współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.
- nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących

 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
- przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
opracowywanie preliminarza wydatków z Gminnego Funduszu Alkoholowego,
- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,
podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

 

Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki, który jest corocznie zatwierdzany przez Radę Miasta. Program ten jest adresowany do całej społeczności miasta Radzionkowa. Jego realizacja przyczynia się do zmniejszania szkód społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także ma zapewniać skuteczną pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym. Nade wszystko realizacja programu ma oznaczać szeroko rozumianą profilaktykę oraz promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców miasta.
 

 

 

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)