PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

AKTYWNY SAMORZĄD 2019
Szanowni Państwo,

informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn."Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku. Przypominamy, że program ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a realizatorem programu w powiecie średzkim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

Cel główny programu

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.


Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I - od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Moduł II - w dwóch cyklach:

•  dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 – do 31 marca 2019 roku

•  dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 – od 1 września 2019 roku do 10 października 2019 roku


Miejsce przyjmowania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2


Moduły, obszary i zadania programu, realizowane w 2019 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej


Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze  znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
 • maksymalna kwota dofinansowania do 10 000,00 zł
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 15%
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek A1 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek A1 osoba dorosła (pdf) - pobierz

wniosek A1 dziecko/podopieczny (doc) - pobierz

wniosek A1 dziecko/podopieczny (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (doc) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz


Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,  w wieku aktywności zawodowej
 • maksymalna kwota dofinansowania do 4 300,00 zł, w tym:
              - 2 100,00 zł – dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B
              - 3 500,00 zł – dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii
              -    800,00 zł – dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscem zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 25%
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek A2 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek A2 osoba dorosła (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (doc) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz


Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej
 • maksymalna kwota dofinansowania do 4 800,00 zł,w tym:
             - 2 100,00 zł - dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B
             - 3 500,00 zł  - dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii
             -    800,00 zł – dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscem zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z  zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
              -   500,00 zł –  dla kosztów usług tłumacza migowego
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 25%

Wniosek wraz z załącznikami

wniosek A3 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek A3 osoba dorosła (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2 oświadczenie dot. tłumacza języka migowego (doc) - pobierz

załącznik nr 2 oświadczenie dot. tłumacza języka migowego (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz
 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
 • maksymalna kwota dofinansowania do 4 000,00 zł
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 15 %
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek A4 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek A4 osoba dorosła (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (doc) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, w wieku do lat 18 lub w wieku  aktywności zawodowej lub zatrudnionych
 • maksymalna kwota dofinansowania do 24 000,00 zł -dla osoby niewidomej, z  czego na urządzenia brajlowskie 15.000,00zł
 • maksymalna kwota dofinansowania do 9 000,00 zł – dla pozostałych osób z  dysfunkcją  narządu wzroku
 • maksymalna kwota dofinansowania do 5 000,00 zł – dla osoby z dysfunkcją obu  kończyn górnych
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 10% 
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek B1 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek B1 osoba dorosła (pdf) - pobierz

wniosek B1 dziecko/podopieczny (doc) - pobierz

wniosek B1 dziecko/podopieczny (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2a zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu ruchu (doc) - pobierz

załącznik nr 2a zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu ruchu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2b zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu wzroku (doc) - pobierz

załącznik nr 2b zaświadczenie lekarskie dot. dysfunkcji narządu wzroku (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz


Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, adresowana do osób, które otrzymały pomoc w ramach Obszaru B
 • maksymalna kwota dofinansowania do 4 000,00 zł – dla osob głuchoniewidomej
 • maksymalna kwota dofinansowania do 3 000,00 zł – dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu
 • maksymalna kwota dofinansowania do 2 000,00 zł – dla pozostałych adresatów obszaru nie jest wymagany udział własny

Wniosek wraz z załącznikami

wniosek B2 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek B2 osoba dorosła (pdf) - pobierz

wniosek B2 dziecko/podopieczny (doc) - pobierz

wniosek B2 dziecko/podopieczny (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z  dysfunkcją narządu wzroku,  w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
 • maksymalna kwota dofinansowania do 6 000,00 zł
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 30%
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek B3 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek B3 osoba dorosła (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (doc) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz


Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami  w komunikowaniu się za pomocą mowy, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
 • maksymalna kwota dofinansowania do  2 500,00 zł
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 10%
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek B4 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek B4 osoba dorosła (pdf) - pobierz

wniosek B4 dziecko/podopieczny (doc) - pobierz

wniosek B4  dziecko/podopieczny (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (doc) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz


Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – które otrzymały pomoc w zadaniu 1,3 lub 4
 • maksymalna kwota dofinansowania do 1 500,00 zł
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 10%
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek B5 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek B5 osoba dorosła (pdf) - pobierz

wniosek B5 dziecko/podopieczny (doc) - pobierz

wniosek B5  dziecko/podopieczny (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz


Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym 
UWAGA: PFRON w tym zadaniu wymaga zatrudnienia lub nauki lub potwierdzonych opinią eksperta PFRON rokowań uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
 • maksymalna kwota dofinansowania do 10 000,00 zł
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 10%
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek C1 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek C1 osoba dorosła (pdf) - pobierz

wniosek C1 dziecko/podopieczny (doc) - pobierz

wniosek C1 dziecko/podopieczny (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (doc) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierzZadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • maksymalna kwota dofinansowania do 3 500,00 zł
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek C2 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek C2 osoba dorosła (pdf) - pobierz

wniosek C2 dziecko/podopieczny (doc) - pobierz

wniosek C2 dziecko/podopieczny (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz


Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności – w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
 • maksymalna kwota dofinansowania do  9 000,00 zł – w zakresie ręki
 • maksymalna kwota dofinansowania do 20 000,00 zł – przedramienia
 • maksymalna kwota dofinansowania do 26 000,00 zł – ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym
 • maksymalna kwota dofinansowania do 14 000,00 zł – na poziomie podudzia
 • maksymalna kwota dofinansowania do 20 000,00 zł – na wysokości uda (także  przez staw kolanowy)
 • maksymalna kwota dofinansowania do 25 000,00 zł – uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 10%
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek C3 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek C3 osoba dorosła (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (doc) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz

załącznik - oferta sprzedawcy (doc) - pobierz

załącznik - oferta sprzedawcy (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 do umowy (doc) - pobierz


Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności – w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
 • maksymalna kwota dofinansowania do 2 700,00 zł – w zakresie ręki
 • maksymalna kwota dofinansowania do 6 000,00 zł –  przedramienia
 • maksymalna kwota dofinansowania do 7 800,00 zł –  ramienia lub w wyłuszczeniu w stawie barkowym
 • maksymalna kwota dofinansowania do 4 200,00 zł – na poziomie podudzia
 • maksymalna kwota dofinansowania do 6 000,00 zł – na wysokości uda (także  przez staw kolanowy)
 • maksymalna kwota dofinansowania do 7 500,00 zł – uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 10%
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek C4 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek C4 osoba dorosła (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (doc) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz

załącznik - oferta sprzedawcy (doc) - pobierz

załącznik - oferta sprzedawcy (pdf) - pobierz


Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub ztrudnionych
 • maksymalna kwota dofinansowania do 5 000,00 zł
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 35%
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek C5 osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek C5 osoba dorosła (pdf) - pobierz

wniosek C5 dziecko/podopieczny (doc) - pobierz

wniosek C5 dziecko/podopieczny (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (doc) - pobierz

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka – aktywnych zawodowo
 • maksymalna kwota dofinansowania do 200,00 zł miesięcznie nad jedną (każdą ) osobą zależną
 • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 15%
Wniosek wraz z załącznikami

wniosek D osoba dorosła (doc) - pobierz

wniosek D osoba dorosła (pdf) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (doc) - pobierz

załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodu (pdf) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu  (doc) - pobierz

załącznik nr 3 zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (doc) - pobierz

załącznik nr 4 zaświadczenie ze szkoły/uczelni (pdf) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (doc) - pobierz

załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (pdf) - pobierz


W module I nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu.

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wysokość dofinansowania w module II

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4 000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę
Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. - M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3 399 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia - dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy, tj. w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest niewidoma/głucha /porusza sie na wózku inwalidzkim
 • 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.


Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1 500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:
 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, w związku z tym rzeczywisty udział własny w kosztach czesnego na drugim i kolejnych kierunkach, wyniesie 65%). Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów: „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt 2;

Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.


Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki   wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
   
Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.


W module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny)


MODUŁ II - WNIOSEK wraz z załącznikami

Wniosek (doc) - pobierz (283KB)
Wniosek (pdf) - pobierz (650KB)

Załącznik nr 1 do wniosku (doc) - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu - pobierz (47KB)
Załącznik nr 1 do wniosku (pdf) - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu - pobierz (45KB)
Załącznik nr 2 do wniosku (doc) – zaświadczenie wystawione przez uczelnię/szkołę - pobierz (58,5KB)
Załącznik nr 2 do wniosku (pdf) - zaświadczenie wystawione przez uczelnię/szkołę - pobierz (751KB)
Załącznik nr 3 do wniosku (doc) – oświadczenie dot. otrzymanej pomocy ze środków PFRON  - pobierz (110KB)
Załącznik nr 3 do wniosku (pdf) – oświadczenie dot. otrzymanej pomocy ze środków PFRON  - pobierz (967KB)
Załącznik nr 4 do wniosku (doc) - zaświadczenie wystawione przez pracodawcę - pobierz (38,5KB)
Załącznik nr 4 do wniosku (pdf) - zaświadczenie wystawione przez pracodawcę - pobierz (739KB)
Załącznik nr 5  do wniosku (doc) – zaświadczenie lekarskie - pobierz (46KB)
Załącznik nr 5  do wniosku (pdf) - zaświadczenie lekarskie  - pobierz (211KB)
Załącznik nr 6  do wniosku (doc) – oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego - pobierz (46KB)
Załącznik nr 6  do wniosku (pdf) - oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego - pobierz (211KB)
Załącznik nr 7 do wniosku (doc) – oświadczenie pełnomocnika Wnioskodawcy - pobierz (38KB)
Załącznik nr 7 do wniosku (pdf) - oświadczenie pełnomocnika Wnioskodawcy - pobierz (586KB)Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 - 30.03.2019 r.

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 26.04.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020  - 10.10.2019 r.

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni) - 04.12.2019 r.

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 r. - 15.04.2020 r.
Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone - 30.08.2020


DOKUMENTY PROGRAMOWE PFRON
Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II (zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4  programu), można zapoznać się pod tym adresem:www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd w 2019 roku - wersja  obowiązująca od 17.07.2019 roku (pdf) - pobierz (395KB)

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - pobierz (366KB)


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)