PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr 52/2019
Uchwała Nr 52/2019
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2019.                
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm. ) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy  (Dz. U. Nr. 238, poz.1586 ze zm.),  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:                
 
§ 1. Zatwierdza plan pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.              
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.              
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
 
 
Starosta
/-/Ernest Iwańczuk
 
 
Załącznik do uchwały:
  • Plan pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2019 - do pobrania (plik pdf)


Uzasadnienie
do uchwały Nr 52/2019
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 stycznia 2019 roku  
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia -  Środowiskowego Domu Samopomocy Środzie Wielkopolskiej na rok 2019.
 
Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej , zwany dalej OW-ŚDS działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Środzie Wielkopolskiej  i prowadzi działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z  zapisem  § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr. 238, poz.1586 ze zm.) Kierownik OW-ŚDS w uzgodnieniu z  wojewodą opracowuje  plan pracy na każdy rok, a następnie opracowany dokument zatwierdza jednostka prowadząca OW-ŚDS. Wojewoda Wielkopolski pismem nr PS-II.9421.4.81.2018.5 poinformował Kierownika OW- ŚDS , że do treści przedstawionego planu pracy Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej  na rok 2019 nie wnosi  zastrzeżeń , wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia uchwały.
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)