PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

"Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim"
 
     
                         Przedmiotem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie średzkim.
Powstanie Akademia dla Rodziny obejmująca działania prewencyjne mające ograniczyć umieszcz.dzieci w pieczy zastępczej i zapewniające opiekę i wychowanie głównie w rodzinnych formach pieczyzastępczej. Realizowane będą usługi określone ustawą z 9.06.2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotychczas realizowane i są rozszerzeniem usług realizowanych w lokalnej społeczności. Działaniami prewencyjnymi zostaną objęte rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dzieci z tych rodzin,dzieci przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze i otoczenie oraz kandydaci na rodziców zastępczych. Działania obejmują specjalistyczne poradnictwo skierowane do rodzin z problemami opiekuńczo -vwychychowawczymi - zadanie to realizować będą partnerzy: ośrodki pomocy społecznej w Dominowie, Krzykosach, Środzie Wlkp., Nowym Mieście n/Wartą i Zaniemyślu. Powstaną dwie nowe placówki wsparcia dziennego:w Środzie Wlkp. dla 30 dzieci i Nowym Mieście n/Wartą dla 20 dzieci. W ramach Akademii prowadzone będą usługi wspierające system pieczy zastępczej. Działania skierowane do dzieci w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych realizowane będą przez PCPR - usługi obejmują poradnictwo specjalistyczne, szkolenia rodzin zastępczych i zajęcia z dziećmi, szkolenie kandydatów na rodziny zastępczej, przeprowadzenie diagnoz dzieci.
W ramach Akademii prowadzony będzie program "Droga do samodzielności" skierowany do 10 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej:PPO-W w Szlachcinie.To zadanie będzie prowadzić do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówce opiekuńczo-wychowawczej powyżej 14 dzieci,do placówki opiekuńczo-wychowawczej do14 dzieci. W efekcie PPOW w Szlchcinie zostanie przekształcona z placówki dla 20 dzieci na placówkę do 14 dzieci. Stowarzyszenie Pomocy "SOS" w Środzie Wlkp. prowadzić będzie lokalne spotkania z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej - zakłada się, że w efekcie powstaną 3 rodziny wspierające.

Całkowita wartość projektu: 1 605 182,65
Kwota dofinansowania: 1 524 923,51

Data zakończenia projektu: 30.09.2018 r.
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)