PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie
Publiczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Szlachcinie jest placówką typu socjalizacyjnego. Pracę z wychowankami wspierają wychowawcy, pracownik socjalny, pedagog i psycholog, pielęgniarka. Standardy oraz szereg usług opieki zapewniony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawnie pieczy zastępczej. Podstawą przyjęcia jest postanowienie Sądu o umieszczeniu w placówce oraz skierowanie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

Misją Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowaczej jest:

- Zapewnić dziecku opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokoić jego niezbędne potrzeby rozwojowe, religijne, społeczne i umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i różnych form kształcenia
- Zapewnić dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.
- Prowadzić zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, socjalizacyjne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, zajęcia rewalidacyjne.
- Podejmować działanie w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinie adopcyjnej oraz domu pomocy społecznej.
- Wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji.
- Zapewnić pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem.
- Współpracować ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
- Zapewnić całodobową opieki wychowankom w sytuacjach kryzysowych, kiedy zachodzi konieczność izolacji dziecka od rodziny.
- Zapewnić specjalistyczną opiekę medyczną.

Placówka prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczo z poszanowaniem idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.

Placówka realizując obowiązujące standardy opieki i wychowania dąży do:
- wychowania dziecka do godnego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia,
- nauczenia dziecka, pokonywania trudności życiowych, nawiązania bliskich i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną, bliskimi i rówieśnikami.
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)