PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nowa karta parkingowa
czwartek, 25 czerwca 2015 12:37

30 czerwca br. jest ostatnim dniem, w którym można posługiwać się starymi kartami parkingowymi. Nowe zasady uzyskania kart parkingowych wprowadziła ustawa z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446). 

Ustawodawca nowelizując przepisy ustawy zaostrzył kryteria orzecznicze uprawniające do uzyskania karty parkingowej, tym samym znacznie ograniczył  krąg osób, którym będzie przysługiwał taki dokument. W świetle  obowiązujących przepisów wykluczył z niego w ogóle osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności, a przyznał uprawnienia jedynie osobom mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (wcześniej przy ocenie obniżonej sprawności ruchowej brana była jedynie  pod uwagę czy niepełnosprawność powodowała ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się) . Dokonując oceny skład orzekający każdorazowo rozpatruje indywidualne skutki naruszenia sprawności organizmu, mechanizmy kompensacji, stopień radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz rzeczywiste ograniczenia w pełnieniu ról społecznych. W przypadku osób poniżej 16. roku życia dotyczy ona dzieci, które nie poruszają się samodzielnie lub mają ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się, przy czym miarą tego ograniczenia musi być ocena sprawności motorycznej w stosunku do wieku. Aby uzyskać kartę parkingową osoby muszą legitymować się prawomocnym orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające  znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się  i ustaloną przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne), orzeczeniem o niepełnosprawności i mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się – w przypadku osób, które nie ukończyły 16. roku życia. Orzeczenia te muszą być wydane po dacie wejścia w życie zmienionych przepisów  tj. od 01.07.2014 r. i ustaloną przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).Wyjątek stanowią orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z ustaloną przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne)- osoby posiadające  orzeczenie wydane przed dniem 1 lipca 2014 r. składają jedynie do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie nowej karty parkingowej. Wszystkie osoby, którym przed rokiem 2009 zostały wydane karty parkingowe na podstawie orzeczeń wydanych przez inne organy niż powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, aby uzyskać kartę muszą najpierw uzyskać stosowne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół stwierdzające spełnianie przesłanek zawartych w art. 8 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z rozporządzeniem wydanym do ustawy, osoba niepełnosprawna składa wniosek o wydanie karty parkingowej osobiście, (poza kilkoma wyjątkami) do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a odebrać kartę może osoba przez nią upoważniona we wniosku (nowelizacja rozporządzenia, która weszła w życie 3 czerwca br.). Wniosek musi być podpisany w obecności przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo osoby przez niego upoważnionej (nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych Dz. U. poz. 870, która weszła w życie 3 czerwca br.). Karta wydawana jest maksymalnie na 5 lat, także w przypadku osób, które posiadają orzeczenie bezterminowe ze wskazaniem do posiadania karty parkingowej. Karta ma nowy wzór, który ma utrudnić jej fałszowanie.

 

Konieczność wymiany kart parkingowych spowodowana zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym budzi wiele kontrowersji i niezadowolenia wśród osób posiadających kartę parkingową wydaną na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 roku. W związku z licznymi interwencjami Rzecznik Praw Obywatelskich zajął stanowisko w tej kwestii, z którym można się zapoznać poniżej.

 

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - czytaj (Plik PDF Rozmiar 121 KB)


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)