PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

O nas - Środowiskowy Dom Samopomocy

Misja, cele i zadania

Środowiskowy Dom Samopomocy jest Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym i i niepełnosprawnych intelektualnie, działa w strukturach  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp i swoim zasięgiem obejmuje powiat średzki.      
Dom  przeznaczony jest dla 60 osób, które ukończyły 18 rok życia.

Funkcjonuje w godzinach od 7.00 – 15.00

Misją Środowiskowego Domu Samopomocy jest  podejmowanie szeroko pojętych oddziaływań o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym służących do rozwijania, stymulowania, nabywania  i  podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji.
Głównym celem ŚDS jest poprawa funkcjonowania osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo z terenu powiatu średzkiego w środowisku rodzinnym i społecznym w szczególności poprzez zwiększenie ich zaradności i samodzielności życiowej oraz integrację społeczną.

Aby zrealizować cele programu w ŚDS prowadzone są określone rodzaje zajęć komplementarne względem siebie, w formie treningu. Jest to:
1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu tj. trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury.
3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.
4. Poradnictwo psychologiczne
5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.
7. Niezbędną opiekę.
8. Terapię ruchową,  w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.
9. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcie zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Ponadto prowadzone są zajęcia z muzykoterapii jak również świadczona jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna i socjalna.
Zakres i poziom świadczonych form pracy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych każdego uczestnika na podstawie  Indywidualnych Programów Postępowania Wspierająco - Aktywizującego (IPPWA) opracowanych przez kadrę wspólnie z uczestnikiem lub jego rodziną.
W/w usługi wykonywane są przez profesjonalną kadrę terapeutów mających odpowiednią wiedzę zawodową, umiejętności do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo oraz odpowiednie cechy osobowości.

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)