PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr XLI/232/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XLI/232/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2013 roku

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/199/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013 załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLI/232/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2013 roku

 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.

 

Zgodnie z art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki przekazane samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po dokonaniu analizy wydatkowanych środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej  oraz na podstawie rozpoznanych potrzeb w tym obszarze , zachodzi  konieczność dokonania zmian w podziale środków PFRON  zgodnie z załącznikiem do przedmiotowej uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

        

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr XLI/232/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2013 roku

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.

I. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

Lp.

Nazwa zadania

Środki na realizację zadania

1.

Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych określone ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997r.              o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

18 160,00 zł

 

                                                                     Ogółem:

18 160,00 zł

II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Lp.

Nazwa zadania

Środki na realizację zadania

  1.

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej

798 336,00zł

  2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych   i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

59 909,00 zł

 

  3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

88  174,00zł

 

  4.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób niepełnosprawnych

 30 000,00 zł

  5.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych w związku            z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

          36 220,00 zł   

6.

Zadania zlecane zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

27 000,00 zł

 

                                                          Ogółem:

1 039 639,00 zł

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)