PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr X/64/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 roku
Uchwała Nr X/64/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia  28 września  2007 roku
  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
 
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr V/33/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007 załącznik do  uchwały w pkt II - Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - otrzymuje  brzmienie, jak w załączniku   do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ mgr Andrzej Gniotowski
 
 
 
Załącznik
 do Uchwały Nr X/64/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 września 2007 r.
 
II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
 
 
Lp.
 
Nazwa zadania
 
Środki na realizację zadania
  1.
Dofinansowanie:
- kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej
 
 
 
658.872,00 zł
  2.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 
120.000,00 zł
 
  3.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 
201.404,00 zł
 
  4.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji              i turystyki osób niepełnosprawnych
121.780,00 zł
 
  5.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się             i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 
119.000,00 zł
 
   
 
 
Ogółem
1.221.056,00 zł
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/64/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 września 2007 roku
 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku  2007.
 
 
Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki przekazane samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z kolei ust. 1 art. 35a cytowanej ustawy wymienia zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, które mogą być finansowane z przyznanych środków PFRON. Pismem z dnia 7 sierpnia 2007 r. Nr WF/1045w/2007 Zarząd PFRON  przyznał powiatowi średzkiemu dodatkowe środki w wysokości  125.812,00zł. Analiza realizowanych zadań uzasadnia dokonanie zmian w podziale środków PFRON wydatkowanych  w roku 2007 w zakresie rehabilitacji społecznej.
Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały.
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)