PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała w sprawie programu"System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015"
Uchwala Nr VIII/49/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 roku
 
 
UCHWAŁA NR VIII / 49/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 maja 2007 roku
 
 
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015"
 
 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 19  pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64,poz.593 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się program pn. "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
     Przewodniczący Rady
     (-) mgr Andrzej Gniotowski
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/49/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 maja 2007 roku
 
 
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015"
 
 
Art.19 pkt 4  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,poz.593 ze zm.) stanowi, iż do zadań własnych powiatu należy między innymi tworzenie i wdrażanie  programów pomocy dziecku i rodzinie. W polityce społecznej powiatu w celu zapewnienia kompleksowości działań w zakresie wsparcia dziecka i rodziny  ważnym zadaniem jest zbudowanie zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną .
W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie niniejszej uchwały.
 
 
 
 
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)