PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr 130/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2011 r.

Uchwała Nr 130/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 października 2011 roku

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu  nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim",   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela upoważnienia Pani Bernadecie Staszak - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., legitymującej się dow. osob. Nr ANZ 286352

do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu , podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, do dysponowania i wydatkowania przekazanych  środków  oraz  do rozliczania otrzymanego dofinansowania , podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Pomocy ,,SOS" w Środzie Wlkp. -partnerem projektu,  a także do składania  innych oświadczeń związanych z wdrożeniem i realizacją projektu,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 130/2011
Zarządu powiatu Średzkiego
z dnia 24 października 2011 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu  nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim",   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim"  uzyskał pozytywną  ocenę Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Poznaniu i uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 889 924,68 PLN. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy ,,SOS" w Środzie Wielkopolskiej . Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu wymagany jest dokument upoważniający Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do reprezentowania Powiatu Średzkiego w zakresie podejmowanych działań w ramach projektu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)