PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w 2007 r.

Uchwała Nr y/33/2007

 

Rady Powiatu Średzkiego

 

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.

Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, póz. 776 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§   1.  Określa  się  zadania,  na które przeznacza  się  środki  przekazane

Powiatowi Sredzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego. §

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE do uchwały Nr Y/33/2007

 

Rady Powiatu Średzkiego

 

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.

Zgodnie z art 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki przekazane samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z kolei ust. l art. 35a cytowanej ustawy wymienia zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które mogą być finansowane z przyznanych środków Funduszu.

Powiat Średzki na zadania określone wyżej wymienioną ustawą otrzymał środki w wysokości 1.135.244,00 zł. Załącznik do uchwały określający zadania, które planuje się zrealizować w roku 2007 uwzględnia potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu Średzkiego.

Przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest w pełni

uzasadnione.


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)