PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

O utworzeniu jedostki organizacyjnej

Uchwała Nr IY/12/98

 

Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 1998 r.

 
 

  

 

w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą

 

"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie WIkp.

 

Na podstawie art. 6 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, póz. 578) w związku z art. 47a ust.l ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U, z 1998 r. nr 64, poz.414 z później­szymi zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwała , co następuje:

§1

Tworzy się jednostkę organizacyjną powiatu pod nazwą: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp."

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od l stycznia 1999r.

 

Uchwała nr V1/23/99

 

Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 1999 roku.
 

Na podstawie art. 18 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (DzU. 155 / 1998 r., póz. 1014), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje :

§1

Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2.
§  2

 

Wykonanie uchwały, powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku.


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)