PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

O utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy

UCHWAŁA NR XX/88/20000

 

Rady Powiatu Średzkiego

 

z dnia 30 czerwca 2000r.

 
 
 

w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia — Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, póz. 578 ze zm./ oraz art.l la pkt „l" ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 1998r. Nr 64, póz. 414 ze zm./

Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje :

§1

Postanawia się utworzyć Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi -zwany dalej „Ośrodkiem".

§2

Ośrodek działać będzie w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., jako wydzielona komórka organizacyjna.

§3

1.Ośrodek działać będzie na bazie majątku przekazanego przez Gminę

Środa Wlkp. po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

2. Formę i przedmiot przekazania określi umowa pomiędzy Zarządami Powiatu i Gminy.

§4

 Ośrodek realizować będzie w szczególności zadania polegające na:

1) prowadzeniu rehabilitacji społecznej ,której celem nadrzędnym jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,

2) zapewnieniu pomocy mieszkaniowej jako specjalistycznej formy usługi,

3) prowadzeniu promocji zdrowia psychicznego,

§5

Ośrodek jako zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, finansowany będzie ze środków przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 
 

Do Uchwały Nr XX/88/20000 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia -Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Zgodnie z art.l la pkt.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.o pomocy społecznej /Dz.U. z 1998r.Nr 64,poz.414 ze zm./ do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi. Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi będzie funkcjonował na bazie zlikwidowanego Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Gminy Środa Wlkp. Zlikwidowany Ośrodek Wsparcia zabezpieczał potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu Średzkiego.

W związku z powyższym zachodzi uzasadniona potrzeba utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)