PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w 2008 r

Uchwała Nr XVI/104/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2008 roku

 

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.

Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa zadania, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2008, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

Załącznik do uchwały - plik pdf

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVI/104/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki przekazane samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z kolei ust. 1 art. 35a cytowanej ustawy wymienia zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które mogą być finansowane z przyznanych środków Funduszu.

Powiat Średzki na zadania określone wyżej wymienioną ustawą otrzymał środki w wysokości 1. 288 668,00 zł. Załącznik do uchwały określający zadania, które planuje się zrealizować w roku 2008 uwzględnia potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu średzkiego.

Przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest w pełni uzasadnione.


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)