PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr XXV/148/2008 Programu Aktywności Lokalnej pn."Aktywna Rodzina"

Uchwała Nr XXV/148/2008
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 30 grudnia 2008 roku
 

w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej  pn. ,,Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala  się Program Aktywności Lokalnej pn. ,,Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

 

 

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

 

 

Załącznik do uchwały:

 
  •  
    Program Aktywności Lokalnej pn. ,,Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013 - do pobrania (plik doc).

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/148/2008
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 30 grudnia 2008 roku

 w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej  pn.,, Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013

Zgodnie z art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Rada powiatu biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

Z kolei zapisy w sprawie  „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013"opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wskazują na  Programy Aktywności Lokalnej jako  narzędzie wspierające rozwój aktywnej integracji w ramach realizacji projektów systemowych przez powiatowe centra pomocy rodzinie (Poddziałanie 7.1.2.).

Zgodnie z ww. Zasadami Program Aktywności Lokalnej służy realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, a także zapewnieniu współpracy i koordynacji działań instytucji oraz organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Z diagnozy problemów społecznych powiatu średzkiego wynika, że kompleksowego wsparcia w zakresie prawidłowego funkcjonowania wymagają rodziny wieloproblemowe.

Program Aktywności Lokalnej pn. ,, Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013 jest zgodny z celami przyjętymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 w zakresie wsparcia rodziny w powiecie średzkim. Działania ujęte w programie mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)