PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr XXV/146/2008 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego

Uchwała Nr XXV/146/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020.

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 4, w związku z art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie Powiatowym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.19 pkt1 i art.112 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami ) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczacy Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

Załącznik do uchwały:

  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020 - do pobrania (plik doc).

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/146/2008
Rady  Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020.

Zgodnie z art. 19  pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 poz.728 ze zmianami) do zadań własnych powiatu należy  „opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin  z grup szczególnego ryzyka."

Z kolei zapis art. 112 ust.9 cytowanej ustawy stanowi, że ,,Powiatowe centrum pomocy rodzinie  koordynuje realizację strategii". Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 został opracowany przy  uczestnictwie przedstawicieli samorządów lokalnych , instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej powiatu średzkiego. W trakcie opracowania Strategii dokument był konsultowany z przedstawicielami gmin wchodzących w skład powiatu średzkiego.  Projekt Strategii uzyskał pozytywną opinię Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin powiatu średzkiego oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały.


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)