PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr XXVII/156/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXVII/156/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 marca 2009 roku

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.

Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zadania, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2009, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/156/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki przekazane samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymienia również  zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które mogą być finansowane z przyznanych środków Funduszu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powiatowi średzkiemu na rok 2009 przyznał środki w wysokości 1.112.074 złotych. Załącznik do uchwały określający zadania, które planuje się zrealizować w roku 2009 uwzględnia potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu średzkiego.
Przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest w pełni uzasadnione.

Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/156/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 marca 2009 r.

I. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

 

Lp.

Nazwa zadania

 

Środki na realizację zadania

  1.

Zadania powiatu  z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

40.000,00zł

 

 

Ogółem

40.000,00 zł

 

 

II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

Lp.

Nazwa zadania

 

Środki na realizację zadania

  1.

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej

 

 

 

710.208,00 zł

  2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

100.000,00 zł

 

  3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

121.866,00 zł

 

  4.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

72.000,00 zł

 

  5.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się   i technicznych w związku

 z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

60.000,00 zł

 

   

   6.

Zadania zlecane zgodnie z art.36 ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

8.000,00 zł

 

 

Ogółem

1.072.074,00zł

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)