PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr 344/2009 Zarządu Rady Powiatu Średzkiego z dnia 9 września 2009r.

Uchwała Nr 344/2009

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 9 września 2009r.

 

        w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. fundacjom i organizacjom pozarządowym  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

               Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 306/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009r. fundacjom i organizacjom pozarządowym  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej , Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§1. 1.  Rozstrzyga się otwarty  konkurs ofert na zlecenie do realizacji w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, przyznając  dotację na dofinansowanie zadania  zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Dofinansowanie zadania , określonego w załączniku do niniejszej  uchwały

nastąpi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 2. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatu Średzkiego pod adresem: www.srodawlkp-powiat.pl , na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. i Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                     STAROSTA

                                                                                                    Piotr  Piekarski

 

 Załącznik do Uchwały Nr 344/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 września 2009r. 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA ZLECENIE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW PFRON W 2009R.

FUNDACJOM

I ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ZADAŃ  Z ZAKRESU REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ

 

Na zadanie

Złożona oferta - nazwa organizacji

 

Całkowity koszt zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

Organizacja lokalnych imprez kulturalnych osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tej dziedzinie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy

w Środzie Wlkp.

ul. Szpitalna 10

63-000 Środa Wlkp.

 

5.800,00 zł

4.639,00 zł

4.639,00 zł

 

 

Oferta podmiotu, któremu przyznano dotację spełnia wymogi określone w:

1)  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

     (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2)  ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

     o  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),

3)  ogłoszeniu Zarządu Powiatu Średzkiego w  sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie  

      do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

      w 2009r. fundacjom i organizacjom pozarządowym  zadań z zakresu rehabilitacji

      społecznej.

Z podmiotem, któremu przyznano dotację zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy                   o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania                (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207) dla konkursów z zakresu pożytku publicznego.

Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy na warunkach w niej zawartych.

       

                                                                                                       STAROSTA

                                                                                                      Piotr  Piekarski

 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. fundacjom i organizacjom pozarządowym  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

 

           W ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Średzkiego otwartym konkursie ofert na zlecenie do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku  fundacjom i organizacjom pozarządowym  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej została złożona tylko jedna oferta.

Ofertę złożył Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Środzie Wlkp.

Złożona oferta została oceniona pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną przez Zarząd Powiatu Średzkiego Komisję ds. opiniowania złożonych ofert.

Zarząd Powiatu uwzględniając rekomendację Komisji postanowił dokonać wyboru oferty złożonej przez  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Środzie Wlkp.


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)