PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r.

Uchwała Nr V/29/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art.78 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), w rodzinie zastępczej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/105/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm ) w art. 79 ust.1 stanowi, że rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej zobowiązani są do ponoszenia opłat do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej przyznanej na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
Zgodnie z cytowaną ustawą Rada Powiatu została upoważniona do określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia zobowiązanych z ponoszenia opłat.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr V/ 29 /2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

 

Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców
z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w rodzinie zastępczej .

 

§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

§ 2. Użyte w niniejszych warunkach  określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362);
2) dziecko - dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;
3) osoba pełnoletnia - osoba, która po uzyskaniu pełnoletności pozostaje w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności;
4) rodzina zastępcza - rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niespokrewniona, zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza;
5) dochód - dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy;
6) dochód dziecka - dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy;
7) kryterium dochodowe - właściwe kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust.1 ustawy;
8) opłata - opłatę ponoszoną przez osobę zobowiązaną za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej;
9) osoby zobowiązane - rodziców biologicznych dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej lub rodziców osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy, w tym również pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona.

 

§ 3. 1.Wysokość opłaty lub zwolnienia z opłaty ustala się w drodze decyzji administracyjnej .

       2. Podstawą wydania decyzji o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z obowiązku ponoszenia opłat jest sytuacja rodzinna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna , ustalana w drodze wywiadu środowiskowego.

 

§ 4. 1.Zwolnienie całkowite z obowiązku ponoszenia opłaty może nastąpić, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego;
2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego;

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, można zwolnić całkowicie z obowiązku ponoszenia opłaty osoby zobowiązane, u których w rodzinie występuje jedna z następujących okoliczności:

1) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;
2) orzeczona niepełnosprawność;
3) pobyt rodzica w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;
4) pobyt rodzica w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
5) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną;
6) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej;
7) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
8) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.

 

§ 5. Całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

 

§ 6. 1. Zwolnienie częściowe z obowiązku ponoszenia opłaty może nastąpić, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego;
2) dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 150% kryterium dochodowego według zasad zamieszczonych poniżej:

 

% przekroczenia kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8  ust. 1 ustawy

1 dziecko przebywające w rodzinie - kwota odpłatności

2 dziecko przebywające w rodzinie - kwota odpłatności

3 i więcej dzieci przebywających w rodzinie - kwota odpłatności

Powyżej 150% do 200%

80 zł

40 zł

20 zł

Powyżej 200% do 250%

160 zł

80 zł

40 zł

Powyżej 250% do 300%

240 zł

120 zł

60 zł

Powyżej 300% do 350%

320 zł

160 zł

80 zł

Powyżej 350% do 400%

400 zł

200 zł

100 zł

Powyżej 400% do 450%

480 zł

240 zł

120 zł

Powyżej 450% do 500%

560 zł

280 zł

140 zł

Powyżej 500% do 600%

700 zł

350 zł

175 zł

Powyżej 600% do 900%

1.000 zł

500 zł

250 zł

Powyżej 900%

Całkowita opłata

całkowita opłata

Całkowita opłata

 

2. Kwota opłaty nie może spowodować, by dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej po uregulowaniu opłaty był niższy niż 110% kryterium dochodowego.

3. W przypadku  odmowy udzielenia przez zobowiązanego informacji dotyczących osiąganych dochodów lub nie dostarczenia dokumentów potwierdzających ustalenie sytuacji materialno - bytowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w terminie 14 dni od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalona całkowita  opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

 

 

§ 7. Od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia opłaty odstępuje się w przypadku, gdy:
1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat;
2) rodzic dziecka jest nieletni - do czasu uzyskania przez niego pełnoletności;

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)