PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r.

Uchwała Nr V/27/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013

 

 

Na podstawie art. 19 pkt 1  i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 12 pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Program Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013 , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/27/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

 

w sprawie uchwalenia Program Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013 

Zapis  art. 19 pkt 1  i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) stanowi, że do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja programów pomocy społecznej skierowanych do grup szczególnego ryzyka, w tym w zakresie wsparcia dziecka i rodziny. Przedmiotowy program, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określa w szczególności cele, zadania i działania w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie średzkim. Program realizowany  będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w ramach projektu systemowego  pn. ,,Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr V/27/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 lutego 2011 roku

 

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
POWIATU ŚREDZKIEGO
NA LATA  2011-2013

 

Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, w ramach projektu systemowego

„Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

I. WPROWADZENIE

Program Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013 zwany dalej Programem powstał w  celu realizacji zadań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów mieszkańców  powiatu średzkiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach programu realizowanego w projekcie systemowym „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną       w powiecie średzkim", działaniami o charakterze aktywizacyjnym oraz integracyjnym objęci zostaną w szczególności mieszkańcy oraz ich otoczenie, którzy w rozumieniu art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) objęci byli wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej , w szczególności  z powodu:

 • niepełnosprawności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • przemocy w rodzinie,
 • braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w rodzinach zastępczych i naturalnych.

Z diagnozy problemów społecznych powiatu średzkiego wynika, że ww. osoby są szczególnie zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia społecznego, które oznacza brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób    z grup szczególnego ryzyka.

Program Aktywności Lokalnej  Powiatu Średzkiego  jest zgodny z podstawowymi zasadami życia społecznego, w szczególności z zasadą pomocniczości, partycypacji społecznej i współodpowiedzialności. Jest również  odpowiedzią na cel, jaki został nakreślony w Strategii Lizbońskiej dotyczący spójności społecznej i realizujący się w kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze konieczne staje się inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi i w budowanie związków między nimi.

Zgodność Programu z dokumentami strategicznymi
Program Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego  jest zgodny  z dokumentami:

Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
„Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin, przez podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem „(art.3 ust. 2)
„Do zadań własnych powiatu należy: opracowanie i realizacja programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka." (art. 19 pkt. 1)

Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski
Przyjęte w tym dokumencie konkretne działania mają przyczynić się do: wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie"(str.10).
Cel ten ma być osiągnięty przez: „zachęcanie wszystkich obywateli do społecznej odpowiedzialności i aktywnego zaangażowania w  walce przeciw społecznemu wykluczeniu", „angażowanie partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz dostarczających usługi społeczne do walki z różnymi formami wykluczenia społecznego" (str.11), „działania na rzecz rozwiązywania problemów grup szczególnego ryzyka, bardziej podatnych na wzrost ubóstwa, wykluczenia społecznego, wymagające rozwiązań oraz interwencji specjalnych" (str. 64).

Strategią Polityki Społecznej na lata 2007 - 2013
„Celami Strategii Polityki Społecznej rządu w latach 2007-2013 jest zbudowanie zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim obywatelom równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa obywateli" (str. 21).

Cele te będą realizowane poprzez: „kształtowanie świadomości obywatelskiej; promocję działań prospołecznych (wolontariatu, filantropii); wspierania inicjatyw lokalnych, jako formy skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych; aktywizację wspólnot na rzecz uczestnictwa w życiu publicznym; wspieranie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych'; (str. 38-39)

Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Średzkim na lata  2009- 2020
Cel strategiczny nr 1: Zintegrowany system profilaktyki i opieki nad dzieckiem  i rodziną
Cel strategiczny nr 2: Aktywna integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel strategiczny nr 3: Zintegrowany system wsparcia osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku  starszym.

Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
W ramach priorytetu za niezbędne uznano działania ukierunkowane przede wszystkim na zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia, wyrównywanie deficytów wynikających z braku dostępu do określonych dóbr i usług, braku posiadanych kwalifikacji czy też innych czynników powodujących ograniczenie szans określonych grup społecznych na równoprawny z większością społeczeństwa udział w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

 

II. DIAGNOZA UZASADNIAJĄCA WYBÓR ŚRODOWISKA ZAGROŻONEGO WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I WYMAGAJĄCEGO WSPARCIA.

 

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji jest niezbędnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W diagnozie problemów społecznych zawartej w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego za najważniejsze problemy w powiecie średzkim  uznano:

 • uzależnienie od alkoholu  i przemoc w rodzinie,
 • niewydolność opiekuńczo-wychowawczą rodzin,
 • długotrwałe bezrobocie, 
 • zagrożenia uzależnieniem i niedostawaniem społecznym dzieci i młodzieży, co wiąże się z koniecznością zapewnienia dzieciom i młodzieży właściwych form spędzania wolnego czasu,
 • niepełnosprawność i problemy związane ze starzejącym się społeczeństwem.

Za grupy szczególnie odczuwające negatywne skutki problemów społecznych uznano:

 • rodziny  w szczególności z problemem alkoholowym,  ofiary przemocy   w rodzinie,
 • dzieci i młodzież,
 • osoby niepełnosprawne.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych dane PUP w Środzie Wlkp. na dzień 31.12.2010 r. mówią o 95 osobach niepełnosprawnych (49,47% kobiet i 50,52% mężczyzn) zarejestrowanych jako osoby bezrobotne co stanowi 3,06% ogółu zarejestrowanych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  w 2010 r. objęło wsparciem  ogółem 1822 osoby,

w tym 1455 osób, w liczbie tej mieszczą się osoby z  rodzin zastępczych, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, osoby będące w sytuacjach kryzysowych,  w tym ofiary przemocy w rodzinie oraz  448 osób niepełnosprawnych.

Z analizy danych PCPR z lat 2007 - 2010  oraz prowadzonej pracy wynika, że szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym są osoby niepełnosprawne, osoby żyjące w rodzinach dysfunkcyjnych, osoby w wieku od 15 do 24 r. w szczególności przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w rodzinach zastępczych.

 

III. CELE ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY/EFEKTY

 

Celem głównym programu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie kompetencji społecznych osób, rodzin i ich otoczenia, które korzystają z pomocy społecznej w szczególności  z powodu:

 • niepełnosprawności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • przemocy w rodzinie,
 • braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży (osób w wieku od 15 do 24 roku życia) przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w rodzinach zastępczych i naturalnych.

Celami szczegółowymi programu są:

 • aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,
 • zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich świadomości obywatelskiej,
 • wsparcie i promowanie postaw prospołecznych,
 • poprawa funkcjonowania społecznego uczestników programu,
 • zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych w przypadku osób pozostających poza rynkiem pracy,
 • poprawa funkcjonowania emocjonalnego i intelektualnego dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie świadomości praw i obowiązków wynikających z pełnienia ról, ale również przywilejów i możliwości uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych
  i szkolnych,
 • zwiększenie dostępności bezpłatnej oferty kulturalnej, sportowej  rekreacyjnej dla całej  społeczności lokalnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałanie zjawisku utrwalania się bezradności i pogłębiania marginalizacji społecznej, w szczególności wśród młodych matek,
 • promowanie pracy wolontarystycznej,
 • rozszerzenie i upowszechnienie istniejącej oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla całej społeczności lokalnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie umiejętności i efektywności współpracy różnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców; budowanie lokalnych sieci współpracy/koalicji,
 • rozpoznanie zasobów i potrzeb edukacyjnych uczestników programu.

 

Przewidywane efekty:

1. Poprawa dostępu do informacji
2. Podejmowanie działań pomocowych, adekwatnych do potrzeb mieszkańców powiatu
3. Wzrost efektywności wykorzystywanie istniejących zasobów
4. Wzrost jakości realizowanych zadań
5. Zaangażowanie mieszkańców w działania samopomocowe
6. Wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące
7. Realizacja działań inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności
8. Monitoring potrzeb środowiska
9. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Miękkie rezultaty w odniesieniu do planowanych działań to:

 • podniesienie wiary we własne możliwości i możliwości rodziny,
 • zwiększenie motywacji osobistej do pozytywnych zmian,
 • zwiększenie odpowiedzialności i dyscypliny,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nabycie umiejętności komunikacji,
 • zwiększenie świadomości społecznej przez obcowanie z kulturą, tradycją, sportem, ekologią     i turystyką,
 • zwiększenie świadomości o rodzinie, wychowywaniu dzieci oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

IV. OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

 

Program Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego realizowany będzie przy pomocy zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Zasoby wewnętrzne:
Program Aktywności Lokalnej realizować będą pracownicy  Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Większość zaplanowanych zadań będzie realizowana w budynkach będących w dyspozycji PCPR.

 

Zasoby zewnętrzne:
Realizacja poszczególnych zadań będzie również zlecana specjalistom: prawnik, psycholog, pedagog,  terapeuta, którzy nie są pracownikami PCPR oraz instytucjom, firmom, organizacjom pozarządowym, w szczególności ze środowiska lokalnego.

 

V. ADRESACI PROGRAMU

Beneficjentami projektu będą osoby, które korzystają z pomocy społecznej z powodu:

 • niepełnosprawności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • przemocy w rodzinie,
 • braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży (osób w wieku od 15 do 24 roku życia) przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w rodzinach zastępczych i naturalnych oraz ich otoczenia.

 

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ.

Szczegółowy opis planowanych działań stanowi załącznik nr 1 do programu i wynika z części 3.3 wniosku o dofinansowanie projektu systemowego „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" na rok 2011. Co roku Program będzie aktualizowany o nowy opis planowanych działań zatwierdzony przez Dyrektora PCPR. Załącznik Nr 1 na 2011r. może ulec zmianie zgodnie ze wskazaniami Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - zmiany zatwierdza Dyrektor PCPR.

 

VII. CZAS TRWANIA PROGRAMU I HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ.

Program Aktywności Lokalnej będzie realizowany w latach 2011-2013. Harmonogram realizacji poszczególnych działań w 2011 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu i jest zgodny z harmonogramem projektu systemowego „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" na rok 2011. Co roku Program będzie aktualizowany o nowy harmonogram działań zatwierdzony przez Dyrektora PCPR. Załącznik Nr 2 na 2011 r.  może ulec zmianie zgodnie ze wskazaniami Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - zmiany zatwierdza Dyrektor PCPR.

 

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA   I SZACUNKOWY BUDŻET PRZEWIDZIANY NA REALIZACJĘ PROGRAMU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE WYDATKÓW.

 

Program finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz  wkładu własnego, w ramach projektu systemowego „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" realizowanego przez PCPR w Środzie Wlkp.
Program Aktywności Lokalnej będzie realizowany w latach 2011-2013. Szczegółowy budżet na rok 2011 stanowi załącznik nr 3 do Programu.
Co roku budżet PAL będzie aktualizowany zgodnie z założeniami projektu systemowego „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim"  zatwierdzony przez Dyrektora PCPR. Załącznik Nr 3 na 2011 r. może ulec zmianie zgodnie ze wskazaniami Instytucji Pośredniczącej -Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu-zmiany zatwierdza Dyrektor PCPR.

 

IX. PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH PROGRAMU.

Za realizację zadań w ramach Programu Aktywności Lokalnej odpowiada Zespół Projektowy, do obowiązków którego należy:

 • udział w przygotowaniu materiałów promocyjnych,
 • monitorowanie badań ankietowych,
 • organizowanie działań w ramach PAL we współpracy z pracownikami PCPR
 • współpraca z firmami zewnętrznymi, realizującymi działania w ramach PAL,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • monitoring działań projektowych,
 • inne, wynikające z potrzeb związanych z realizacją projektu.

Nadzór merytoryczny i finansowy nad prawidłową realizacją Programu Aktywności Lokalnej pełni Dyrektor  PCPR w Środzie Wielkopolskiej - koordynator projektu.

 

X. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU

Monitorowanie będzie odbywało się na bieżąco przez pracowników PCPR w Środzie Wlkp. oraz Zespół Projektowy. Zostanie opracowana ankieta ewaluacyjna, która pozwoli na ocenę realizacji działań założonych w programie oraz rezultatów miękkich i twardych. Dyrektor PCPR w ramach corocznie przedstawianego Radzie Powiatu  sprawozdania z działalności jednostki przedłoży również raport z realizacji programu.

 

 

Załącznik nr 1
do Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego
na lata 2011-2013

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W 2011 ROKU

 

I.         ADRESACI PROGRAMU:

Beneficjentami programu będzie 20 osób w wieku od 15 do 24 roku życia oraz ich otoczenie.
Są to osoby przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie, młodzież z rodzin dysfunkcyjnych oraz przebywająca w rodzinach zastępczych. Osoby z tej grupy mają problemy w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz w środowisku zamieszkania.

 

II.          OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I METODY REALIZACJI PROGRAMU:

Program Aktywności Lokalnej realizowany będzie przy pomocy:

1.       Instrumentów aktywnej integracji:
1)  Obóz aktywnej integracji dla 20 beneficjentów programu i 20 osób z ich otoczenia, w tym:

 • warsztaty z zakresu kształtowania własnego wizerunku z elementami stylizacji
 • warsztaty z doradcą zawodowym
 • terapia psychospołeczna
 • trening umiejętności społecznych - nauka spędzania czasu wolnego

2)  Indywidualna terapia psychospołeczna
3)  Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

2.Działań o charakterze środowiskowym:
1)  Debata - młodzież na wsi - skierowana do uczestników projektu i mieszkańców Szlachcina
2)  Urządzanie placu przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie
3)  Festyn integracyjno - promocyjny - o zasięgu powiatowym mający na celu zapoznanie i integrację mieszkańców Szlachcina  i powiatu średzkiego z PPOW - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz poznanie problemów młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego
  na lata 2011 -2013

 

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W 2011 ROKU

Czas trwania: maj - grudzień 2011 rok

 

DZIAŁANIA

 

I

 

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

 

V

 

 

VI

 

 

VII

 

 

VIII

 

 

IX

 

 

X

 

 

XI

 

 

XII

 

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i podpisanie umów       

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Obóz aktywnej integracji

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Indywidualna terapia psychospołeczna

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Urządzanie placu przy PPOW - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Debata

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Festyn integracyjno - promocyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Załącznik nr 3
do Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego
  na lata 2011-2013

 

SZCZEGÓŁOWY BUDŻET NA ROK 2011

 

 

Działania

Koszty

Źródło finansowania

Obóz aktywnej integracji

32.400,00 zł

EFS

3.603,01 zł

środki własne

Indywidualna terapia psychospołeczna

 470,96 zł

środki własne

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

3.800,00 zł

EFS

Urządzanie placu przy PPOW - Ognisko Wychowawcze             w Szlachcinie

10.500,00 zł

EFS

Debata

2.150,00 zł

EFS

Festyn integracyjno - promocyjny

11.090,00 zł

EFS

Ogółem:

64.013,97 zł

 

 


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)